Blízké světy: Igor Kitzberger a Ivan Pavle v galerii CREARS

Pozvánka

Rožnovská galerie CREARS připravila společnou výstavu kontemplativních obrazů slovenského malíře Ivana Pavleho a expresivních bronzových plastik Igora Kitzbergera. Expozice poukazuje na styčné body jejich tvorby na základě vzájemného porovnání dvou odlišných výtvarných technik.

Výstavní záměr staví naproti sobě dva zdánlivě jen velmi volně související soubory výtvarných děl s jasně zřejmým kurátorským cílem. Je jím možnost bezprostředního porovnání odlišných technických přístupů k tvorbě, které však ve svých důsledcích sledují velmi podobné cíle. Jejich hledání a nalézání možných paralel je pak leitmotivem vinoucím se celou expozicí, ostatně je obsažen i v samotném názvu společného setkání - Blízké světy.

blizke svety 2blizke svety 4Z Pavleho obrazů vyvěrá zcela zřetelně něco archetypálního, prazákladního a symbolického. Čím déle a důkladněji však jeho díla zkoumáme, tím větší tajemství pro nás představuje, co konkrétně bylo prvotním impulzem k takovému předpokladu. Ivan Pavle se ve své tvorbě naprosto nenechává svazovat tradičními zákony zobrazování námětů nebo perspektivy, obsahy jeho pláten existují zcela autonomním způsobem, zcela nezávisle na okolnostech vnějšího světa. Důraz klade především na hlubší studii symboliky, zachycení subtilní podstaty zkoumaného a na psychologický a duchovní rozměr jím vytvořeného univerza.

blizke svety 1blizke svety 3Bronzové plastiky Igora Kitzbergera poutají pozornost svým typicky nezaměnitelným, expresivně vypjatým výrazem a tvarovou excentričností, která však není v žádném ohledu samoúčelná. Jeho výlučně figurální dílo je definováno kontinuálním zaujetím nemnohými okruhy motivů, jako jsou například personifikace Tance či Hudby. Ve své práci se dále věnuje postavám herců a mimů, u nichž je akcent kladen zejména na zachycení podstaty jejich vnitřního světa a vyjádření emocí prostřednictvím teatrálního gesta, pohybu nebo naopak mlčenlivého usebrání.

Vnímáme-li tvorbu obou umělců z hlediska nejen estetického, ale také v jejich obsahových a myšlenkových rozměrech, zjišťujeme, že vědomě směřuje k zachycení a vyjádření něčeho nám dobře známého. Zároveň však paradoxně obtížně popsatelného a uchopitelného, přestože cítíme, že díla jsou patrně určitou součástí vnitřního Já každého z nás.

Výstavu Igor Kitzberger, Ivan Pavle: Blízké světy můžete rožnovské galerii CREARS navštívit do soboty 25. srpna 2018.

Autor: Luboš Gassmann
Zdroj snímků: Galerie CREARS

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery