Rozhovor - Pro Svaz důstojníků a praporčíků pracuji rád...

Rozhovor

...říká plukovník ve výslužbě, JUDr. Svetozár Plesník, kterého jsme požádali o rozhovor. Předsedou Svazu je druhým rokem, zároveň působí ve funkci šéfredaktora čtvrtletníku Svazu důstojníků a praporčíků armády ČR MilitaryForum. Jedná se o vojáka každým coulem, lidově řečeno, jehož celý život je s naší armádou spojen a tak dobře ví, o čem hovoří.

Především nás zajímá, co funkce předsedy v tak významném spolku obnáší...

plesnik rozhovor 1V podstatě se jedná o manažerskou funkci, s širokou paletou povinností, od psaní dopisů, dojednávání schůzek a jednání s vedením rezortu obrany, AČR, Policie ČR, a dalšími úřady, které mají kladný vztah k ozbrojeným silám. Cílem je získání podpory a finančních prostředků od podporovatelů pro činnost našeho svazu. Snažíme se propagovat a podporovat Armádu ČR prostřednictvím akcí, které pořádáme. Náš Svaz má podepsané memorandum o spolupráci s Ministerstvem Obrany ČR. Rád bych doplnil, že náš Svaz zaštiťuje v rámci česko-italské společnosti A.R.M.I českou stranu z hlediska péče o italský hřbitov z I. světové války v Milovicích, kde je pochováno na pět tisíc vojáků.

Ač si to Svetozár Plesník nepřál, zdůrazňujeme, že svoji funkci vykonává zdarma, neboť, jak známo, práce pro vlast se neplatí. Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky byl založen v květnu 1993 jako občanské sdružení, jehož účelem bylo navázat na odkaz historických svazů. Je tedy pokračovatelem Svazu československého důstojnictva a Svazu československých rotmistrů z let 1918 až 1949.

plesnik rozhovor 2Svaz je samosprávným a dobrovolným sdružením osob s profesním vztahem k ozbrojeným silám ČR, navazující na prvorepublikové tradice a Masarykův odkaz, sdružující profesionální vojáky, vojáky v záloze a ve výslužbě bez ohledu na jejich vojenskou hodnost a současné, nebo bývalé zařazení. Dále sdružuje současné nebo bývalé občanské zaměstnance resortu obrany, členy jejich rodin, příznivce ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a občanské spolky, které se ke svazu připojily a které souhlasí s účelem, pro který byl svaz založen a s jeho činností. K dosahování tohoto účelu využívá spolek především sil a prostředků velení Armády České republiky a jejich útvarů a jiných ozbrojených a bezpečnostních složek, územních a samosprávných celků. V neposlední řadě dbá Svaz na zachování vojenských a historických tradic pro mladou generaci.

V listopadu 2018 jsme si připomněli 100. výročí založení původního Svazu, jehož je ten současný přímým následovníkem. Jaké jsou, pane předsedo, nejbližší plány činnosti na rok 2019?

Kromě průběžných úkolů, jako je propagace a zviditelnění svazu široké veřejnosti a nábor nových mladých členů do Svazu nás čekají dvě konference tzv. Gaminskéiniciativy, na kterých budou zástupci členských států prezentovat součinnost vojáků v záloze bez ohledu na hodnost a původní zařazení s orgány státní správy, hlavně s vojenskými útvary jejich státu.

Závěrem, jste i šéfredaktorem MilitaryForum, co vše tato odpovědná funkce obnáší?

Je to práce jako u každých jiných magazínů či časopisů, jen s jiným, speciálním obsahem. Od zadávání úkolů, sledujících specifické cíle, až po psaní a korigování příspěvků, článků a reportáží z akcí v rámci ozbrojených sil a občanských iniciativ, kterých se zúčastňují naši zástupci či autoři. O jednání s tiskárnou a grafikem o vzhledu magazínu až po získávání finančních prostředků pro vydávání našeho čtvrtletníku ani nehovoře.

Curriculum vitae

plesnik rozhovor 3Svetozár Plesník se narodil 22. února 1954. Po ukončení vojenské základní služby pracoval až do roku 2007 ve státní sféře. Působil ve velitelských a štábních funkcích jako voják z povolání a jako příslušník policejního sboru ČR. Vystudoval vysokou školu – právo, následně se vzdělával v oblasti sociální politiky a personálního řízení (managementu). V rámci své působnosti ve státní správě se kromě jiného věnoval výcviku příslušníků bezpečnostních sborů ve sportu a střelecké připravenosti. Jako novinář byl za svoji dlouhodobou publikační činnost vyznamenán prestižním oceněním Klubu autorů literatury faktů a v květnu 2018 převzal Cenu Miroslava Ivanova. Jeho oblíbenou tvůrčí činností jsou koláže, které s úspěchem vystavuje. Též má rád fotografování a létání – cestování po světě, o čemž říká: Na naší hezkou zemi se rád dívám z výšky, ale ve své kumštýřské tvorbě se držím při zemi...

Za rozhovor děkuje Ivan Černý
Zdrřoj snímků: Archív autora